آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان
  • Адрес веб-сайта:www.amoozesh.af
  • IP-адрес сервера:213.175.208.208
  • Описание сайта:وبسایت آموزش مرجع معتبر آموزش علوم بطور آنلاین

доменное имя:www.amoozesh.afОценка

о 500~20000

доменное имя:www.amoozesh.afпоток

435

доменное имя:www.amoozesh.afХорошо или плохо

Ветка зеленых листьев. Слава Кэт

интернет сайт:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانВес

1

интернет сайт:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانIP

213.175.208.208

интернет сайт:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانсодержание

آموزش-مرجعمعتبرآموزشآنلایندرافغانستان//b||79>>=1)c+=c;returna};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});vart=this;functionu(b,c){vara=b.split("."),d=t;a[0]ind||!d.execScript||d.execScript("var"+a[0]);for(vare;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};functionv(b){varc=b.length;if(0=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();varf=document.body;a=d.top+("peYOffset"inwindow?window.peYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("peXOffset"inwindow?window.peXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=aدورهآموزشیساختسیستمنوبتگیریدکتربافریمورکلاراولشمادرایندورهآموزشیبااستفادهازفریمورکلاراول(Larel)یکاپلیکیشنخواهیدساختکهبااستفادهازآنافرادبیمارمیتوانندبهصورتاینترنتینوبتگیریانجامدهند.معلوماتبیشتردورهآموزشیصفرتاصدطراحیگرافیکیباCanvaایندورهآموزشیمیخواهیمطراحیبااستفادهازسایتcanvaرابهصورتکاملآموزشدهیم.درمرحلهاولشماواردسایتخواهیدشدودرادامهبخشهایاصلیسایتCanvaرامیشناسیدودرآخرهمطراحیخودراآغازخواهیدکرد.معلوماتبیشتردورهآموزشیمیناکاریرویسفالمیناکاریجزهنرهایزیباوقدیمیمیباشد.درایندورهآموزشیشماباکارکردنمینارویسفالآشناخواهیدشدوتماممراحلازدرستکردنرنگگرفتهتافرستادنبهکورهراخواهیدآموخت.معلوماتبیشتردورهآموزشیتبدیلداستانبهفیلمدرایندورهآموزشیشمابهیککارگردانتبدیلمیشوید،شمایادخواهیدگرفتکآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانهچگونهازیکداستانتصویرسازیکنیدوباآنتصاویردریکفیلمبهنمایشبگذارید.معلوماتبیشتردورهآموزشیVFXبرایموشندرAfterEffectsدرایندورهاصولاولیهکلیدزدن،ردیابی،rotoوMatchmovingرابههمراهدیگرابزارهایمهمVFXکهدرAfterEffectsدردسترسشماقراردارند،یادخواهیدگرفت.درپایانمیتوانیدبافیلمهایلایواکشنبهآسانیکارکنید.معلوماتبیشتردورهآموزشیjqueryکتابخانهزبانبرنامهنویسیجاوااسکریپتجی‌­کوئریکتابخانهیپرطرفدارزبانجاوااسکریپتباشعارجذابکمتربنویسوبیشترانجامبده،میباشدکهقلبتمامبرنامهنویسانراتسخیرکردهاست.مادرایندورهشماراازصفربهاینبرنامهآشناخواهیمکرد.معلوماتبیشتردورهآموزشیصفرتاصدنرمافزارAdobePremiereویرایشوادیتحرفهایویدیونرمافزارAdobePremiereیکنرمافزارحرفهایبرایادیتوویرایشویدیوهابودهویکیازنرمافزارهایپرکاربردشرکتAdobeمیباشد.شمادرایندورهازصفرتاصدهرآنچهدرپریمیروجودداردراخواهیدآموخت.معلوماتبیشتردورهآموزشیTOEFLiBT+26آموزشتصویریریدینگ،لیسنینگ،اسپیکینگورایتینگتافلایندورهآموزشییکدورهپیشترفتهبرایآزمونزبانتافلمیباشد.مدرس،یکدورهسطحپایینکهمبانیآزمونرابرایشمابازگوکند،آموزشنمیدهد.بلکهاستراتژیهارابهروشیعملیآموزشمیدهدتابتوانیدآنهارادرامتحاناعمالکنید.معلوماتبیشتر427استاد514دوره1905شاگردویدیوتدریسیهمکارانمادرآموزشدربارهماانسانموجودیمتفکروعالماآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانست.اوتنهاموجودیاستکهقابلیتتعلیمآگاهانهراداردوباایمانبهاصلفراشناختدرپیافزایشآگاهیوشناختخویشتناست.دراینمسیرعدهایفرادهندههستندوبهعنوانمعلمواستادبهمبارزهباجهلمیپردازند.تماسباماشهیدصادق20،جادهبانکخونهرات،افغانستانsupport@amooآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانzesh.afلینکهایپیشنهادیرهانتبنیادخیریهرهافیلمنرمافزارخانهدورههادربارهماتماسباما©2021تمامیحقوقاینوبسایتمحفوظاست.کاربرعزیز!سرعتپخشویدیوودانلودازاینسایتبرایمشتریانشرکترهانتبصورتویژهافزایشدادهشدهاست.درصورتداشتنپکیجحجمیازشرکترهانتتنها50%ازحجمدانلودشدهمحاسبهمیگردد.اینپیشکشفقطبرایمشتریانرهانتدرکابل،هرات،مزارشریف،بادغیسوجلالآباداستوبزودیمشتریانسایرولایاتنیزاضافهخواهندشد.Email:info@rahanet.afPhone:+93(0)0Website:

Сайт:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт