نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری

  • 2022-01-01Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری
  • Адрес веб-сайта:www.niniban.com
  • IP-адрес сервера:94.182.146.175
  • Описание сайта:نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری - بارداری هفته به هفته - مشاوره رایگان

доменное имя:www.niniban.comОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.niniban.comпоток

49

доменное имя:www.niniban.comХорошо или плохо

Пустое усилие. напрасно жестоко

интернет сайт:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریВес

3

интернет сайт:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریIP

94.182.146.175

интернет сайт:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریсодержание

(function(){constnow=newDate();constversion=now.getFullYear().toString()+"0"+now.getMonth()+"0"+now.getDate()+"0"+now.getHours();lethead=document.getElementsByTName("head")[0];letlink=document.createElement("link");link.rel="preload";link.as="style";link.href="van.najva.com/static/cdn/css/local-messing.css"+"?v="+version;head.appendChild(link);letscript=document.createElement("link");script.rel="preload";script.as="script";script.href="van.najva.com/static/js/scripts/niniban--f7d76bbc-4796-4c94-b9f9-b7845ce59daf.js"+"?v="+version;head.appendChild(script);})();(function(){varnow=newDate();varversion=now.getFullYear().toString()+"0"+now.getMonth()+"0"+now.getDate()+"0"+now.getHours();varhead=document.getElementsByTName("head")[0];varlink=document.createElement("link");link.rel="stylesheet";link.href="van.najva.com/static/cdn/css/local-messing.css"+"?v="+version;head.appendChild(link);varscript=document.createElement("script");script.type="text/jascript";script.async=true;script.src="van.najva.com/static/js/scripts/niniban--f7d76bbc-4796-4c94-b9f9-b7845ce59daf.js"+"?v="+version;head.appendChild(script);})();نی‌نی‌بان،راهنمایبارداریوکودکیاری پنجشنبه۱۳مهر۱۴۰۲ |قصدبارداریآمادگیبارداریقصدباوضعیتخاصتعیینجنسیترابطهباهمسرسلامتزنانسلامتمردان|ناباروریدرمانناباروریمراکزناباروریناباروریزنانناباروریمردانروشهایجایگزین|بارداریعلائمبارداریآزمایشگاه‌وسونوگرافیبارداریسهماههاولبارداریسهماههدومبارداریسهماههنی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریسوممراقبتهایبارداریبارداریخاصتدارکقبلازتولد|زایمانعلائمزایمانمتخصصزنانوزایمانآمادگیبرایزایمانزایمانطبیعیزایمانسزارینزایمانچندقلوییزایمانزودرسودیررسشمابعداززایمان|نوزادسلامتنوزادمراقبتازنوزادتغذیهوشیردهینوزادنوزادوسبکزندگیروانشناسیونوزاد|کودکرشدومراقبتکودکمتخصصاطفالسلامتکودکانتخابمهدومدرسهکودکوسبکزندگیروانشناسیوکودکقصهوشعر|ویدئوویدئو|سلامتعمومیپوست،مووزیباییروان‌شناسیدندانپزشکیتناسبانداموتغذیهارتوپدیوتوانبخشیسمعکوشنواییجراحیعمومی|سبکزندگیمدودکوراسیوناخباروایونتهاتغذیهوآشپزیآموزشوسرگرمی|کلینیک|کالاوخدماتمنوTogglenigationدانلوداپلیکیشنصفحهنخستقصدبارداریگروهقصدبارداریآمادگیبارداریقصدباوضعیتخاصتعیینجنسیترابطهباهمسرسلامتزنانسلامتمردانناباروریگروهناباروریدرمانناباروریمراکزناباروریناباروریزنانناباروریمردانروشهایجایگزینبارداریگروهبارداریعلائمبارداریآزمایشگاه‌وسونوگرافیبارداریسهماههاولبارداریسهماههدومبارداریسهماههسوممراقبتهایبارداریبارداریخاصتدارکقبلازتولدزایمانگروهزایمانعلائمزایمانمتخصصزنانوزایمانآمادگیبرایزایمانزایمانطبیعیزایمانسزارینزایمانچندقلوییزایمانزودرسودیررسشمابعداززایماننوزادگروهنوزادسلامتنوزادمراقبتازنوزادتغذیهوشیردهینوزادنوزادوسبکزندگیروانشناسیونوزادکودکگروهکودکرشدومراقبتکودکمتخصصاطفالسلامتکودکانتخابمهدومدرسهکودکوسبکزندگیروانشناسیوکودکقصهوشعرویدئوگروهویدئوویدئوسلامتعمومیگروهسلامتعمومیپوست،مووزیباییروان‌شناسیدندانپزشکیتناسبانداموتغذیهارتوپدیوتوانبخشیسمعکوشنواییجراحیعمومیسبکزندگیسبکزندگیمدودکوراسیوناخباروایونتهاتغذیهوآشپزیآموزشوسرگرمیهفتهبههفته انتخابهفتههایبارداری قصدبارداری هفتهدومبارداری هفتهسومبارداری هفتهچهارمبارداری هفتهپنجمبارداری هفتهششمبارداری هفتههفتمبارداری هفتههشتمبارداری هفتهنهمبارداری هفتهدهمبارداری هفتهیازدهمبارداری هفتهدوازدهمبارداری هفتهسیزدهمبارداری هفتهچهاردهمبارداری هفتهپانزدهمبارداری هفتهشانزدهمبارداری هفتههفدهمبارداری هفتههجدهمبارداری هفتهنوزدهمبارداری هفتهبیستمبارداری هفتهبیستویکمبارداری هفتهبیستودومبارداری هفتهبیستوسومبارداری هفتهبیستوچهارمبارداری هفتهبیستوپنجمبارداری هفتهبیستوششمبارداری هفتهبیستوهفتمبارداری هفتهبیستوهشتمبارداری هفتهبیستونهمبارداری هفتهسی‌امبارداری هفتهسیویکمبارداری هفتهسیودومبارداری هفتهسیوسومبارداری هفتهسیوچهارمبارداری هفتهسیوپنجمبارداری هفتهسیوششمبارداری هفتهسیوهفتمبارداری هفتهسیوهشتمبارداری هفتهسیونهمبارداری هفتهچهل‌امبارداری هفتهچهلویکمبارداری قصدبارداری دورهاولبارداری دورهدومبارداری دورهسومبارداری هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6 هفته7 هفته8 هفته9 هفته10 هفته11 هفته12 هفته13 هفته14 هفته15 هفته16 هفته17 هفته18 هفته19 هفته20 هفته21 هفته22 هفته23 هفته24 هفته25 هفته26 هفته27 هفته28 هفته29 هفته30 هفته31 هفته32 هفته33 هفته34 هفته35 هفته36 هفته37 هفته38 هفته39 هفته40 انتخابتایملایننوزادی یکماهگیکودک دوماهگیکودک سهماهگیکودک چهارماهگیکودک پنجماهگیکودک ششماهگیکودک هفتماهگیکودک هشتماهگیکودک نهماهگیکودک دهماهگیکودک یازدهماهگیکودک نوزادی ماه1 ماه2 ماه3 ماه4 ماه5 ماه6 ماه7 ماه8 ماه9 ماه10 ماه11 انتخابتایملاینکودکی یکسالگیکودک دوسالگیکودک سهسالگیکودک چهارسالگیکودک پنجسالگیکودک ششسالگیکودک هفتسالگیکودک هشتسالگیکودک نهسالگیکودک کودکی سال1 سال2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال9 کلینیک کالاوخدمات constnDesk=document.getElementById('nDesk');constnMobile=document.getElementById('nMobile');if(window.innerWidth>991)nMobile.remove();elsenDesk.remove(); قصدبارداری هفتهدومبارداری هفتهسومبارداری هفتهچهارمبارداری هفتهپنجمبارداری هفتهششمبارداری هفتههفتمبارداری هفتههشتمبارداری هفتهنهمبارداری هفتهدهمبارداری هفتهیازدهمبارداری هفتهدوازدهمبارداری هفتهسیزدهمبارداری هفتهچهاردهمبارداری هفتهپانزدهمبارداری هفتهشانزدهمبارداری نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری هفتههفدهمبارداری هفتههجدهمبارداری هفتهنوزدهمبارداری هفتهبیستمبارداری هفتهبیستویکمبارداری هفتهبیستودومبارداری هفتهبیستوسومبارداری هفتهبیستوچهارمبارداری هفتهبیستوپنجمبارداری هفتهبیستوششمبارداری هفتهبیستوهفتمبارداری هفتهبیستوهشتمبارداری هفتهبیستونهمبارداری هفتهسی‌امبارداری هفتهسیویکمبارداری هفتهسیودومبارداری هفتهسیوسومبارداری هفتهسیوچهارمبارداری هفتهسیوپنجمبارداری هفتهسیوششمبارداری هفتهسیوهفتمبارداری هفتهسیوهشتمبارداری هفتهسیونهمبارداری هفتهچهل‌امبارداری هفتهچهلویکمبارداری قصدبارداری دورهاولبارداری دورهدومبارداری دورهسومبارداری هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6 هفته7 هفته8 هفته9 هفته10 هفته11 هفته12 هفته13 هفته14 هفته15 هفته16 هفته17 هفته18 هفته19 هفته20 هفته21 هفته22 هفته23 هفته24 هفته25 هفته26 هفته27 هفته28 هفته29 هفته30 هفته31 هفته32 هفته33 هفته34 هفته35 هفته36 هفته37 هفته38 هفته39 هفته40 یکماهگیکودک دوماهگیکودک سهماهگیکودک چهارماهگیکودک پنجماهگیکودک ششماهگیکودک هفتماهگیکودک هشتماهگیکودک نهماهگیکودک دهماهگیکودک یازدهماهگیکودک نوزادی ماه1 ماه2 ماه3 ماه4 ماه5 ماه6 ماه7 ماه8 ماه9 ماه10 ماه11 یکسالگیکودک دوسالگیکودک سهسالگیکودک چهارسالگیکودک پنجسالگیکودک ششسالگیکودک هفتسالگیکودک هشتسالگیکودک نهسالگیکودک کودکی سال1 سال2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال9 constbMobile=document.getElementById('buttonMobile');if(bMobile){bMobile.addEventListener('click',()=>{consttargetM=document.getElementById('bs-example-nbar-collapse-2');if(targetM&&targetM.firstElementChild.type=='x-template'){targetM.innerHTML=targetM.firstElementChild.innerHTML;}});} مشاهدهتمامآگهیها متخصصانکلینیکمتخصصارولوژیمتخصصغددمتخصصماماییتناسباندامومتخصصتغذیهمراکزناباروریارتوپدیوتوانبخشیمتخصصزنانوزایماندندانپزشکیمتخصصآلرژیبیمارستانهامتخصصمغزواعصابمتخصصقلبوعروقرادیولوژیسمعکوشنواییسنجیروانشناسیگوش،حلقوبینیپوست،مووزیباییآزمایشگاهمتخصصگوارشمتخصصاطفالمتخصصداخلیسونوگرافیچشمپزشکیمتخصصارولوژیمتخصصغددمتخصصماماییتناسباندامومتخصصتغذیهمراکزناباروریارتوپدیوتوانبخشیمتخصصزنانوزایماندندانپزشکیمتخصصآلرژیبیمارستانهامتخصصمغزواعصابمتخصصقلبوعروقرادیولوژیسمعکوشنواییسنجیروانشناسیگوش،حلقوبینیپوست،مووزیباییآزمایشگاهمتخصصگوارشمتخصصاطفالمتخصصداخلیسونوگرافیچشمپزشکی اسفنجضدبارداریچیستوچطوراستفادهمیشود؟  8قانونبرایآنکهامنیتخودراتضمینکنید/خانمهایادبگیرند! راهکارهارهایخانگیدرمانگزیدگیحشراتدرنوزادانکهبایدبدانید! تفاوتژلیشولمینتناخنچیست؟ هزینهغربالگریبارداری،سال1402 آیاکاشتمووابرودائمیاست؟ اخبارداغموادغذاییممنوعبرایکودکانزیریکسالباورهایغلطدرموردشیردادنبهکودکعلائمکمبودتستوستروندرمردانچیست؟13رازباورنکردنیازعروس‌هایخاندانسلطنتیانگلیساسفنجضدبارداریچیستوچطوراستفادهمیشود؟ اینغذاهایخوشمزهافسردگیشدیدمی‌آورند!تفاوتبینیفانتزیونیمهفانتزیدرچیست؟خونبندنافنوزادچهاهمیتیدارد؟مزایاومعایباستفادهازخونبندنافنوزادکلاهکدهانهرحمچطورازبارداریجلوگیریمیکند؟رحماجارهایچیست؟همهچیزدربارهرحماجارهای نظرسنجیویدئوپادکست ویدئو ‍‍‍‍‍ تفاوتمیانلمینتسرامیکیوکامپوزیتونیردندان ‍‍‍‍‍ کاندیدمناسبانجامتستآلرژی ‍‍‍‍‍ تفاوتبینابدومینوپلاستیولیپوساکشن ‍‍‍‍‍ نتیجهگیریمناسبدرلیپوساکشن ‍‍‍‍‍ کاندیدایمناسبعمللیپوماتیکوابدومینوپلاستی ‍‍‍‍‍ عکسرنگیرحمبدوندرد! ‍‍‍‍‍ روشهاینویندردرمانناباروری ‍‍‍‍‍ کاندیدایمناسبلیفتسینهوپروتزسینه ‍‍‍‍‍ مزایاییادگیریزبانانگلیسیبرایکودکان ‍‍‍‍‍ ماندگاریلیفتابرووشقیقه پادکست ‍‍‍‍‍ بررسیسقطجنین/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ سقطدردورانبارداری/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ علتسقطدراوایلبارداریچیست/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ هورمونپرولاکتیندربارداری/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ دربارهتخمکاهدایی/صدایدکتر آخرینمطالب فوایدوعوارضآمپولبیوتینوبپانتینچیست؟ ترمیمباآمالگامچیست؟ زمانانجامغربالگریپستان سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ روانشناسیرابطه:بااین9جملهدلشریکزندگیتانراببرید معرفیکوکتلدرماهیلوکاربردانواعآن جمعاغواگرترینزنانایرانیدرمحبوبترینسریالایرانی! بهترینوبدتریننوشیدنیهابرایکسانیکهسوزشمعدهدارند استایلپوشیدهجورجینارودریگزدرهفتهمدپاریسهمهراشگفتزدهکرد باخشکیپوستنوزاداندرپاییزوزمستانچهکارکنیم؟ 10شگردعالیبرایداشتنیکبچهمودبوحرفگوشکن این8رفتاریعنیشمااعتمادبنفسکافیندارید! پپتیدمعجزهایبرایپوست انواعاسکار(جایزخم)وروشهایدرمان قرصفیناستراید،داروییمناسببرایکنترلریزشمودرمردان قیمتپلاکمتحرکارتودنسی(پلاکمتحرکارتودنسی) استایلشیکبازیگرخوشتیپآوایباراندرکنارهمسرش استایلزیباویکدستسفیدجنیفرلوپز/رازخوشتیپبودناینسلبریتیچیست؟ اگرزیادعرقمیکنیدیعنیبدنتانبهاینویتامینهانیازدارد! سبکزندگی بیشتر روانشناسیرابطه:بااین9جملهدلشریکزندگیتانراببرید هررابطه‌ایبخش‌هایخشنوزمختخودرادارد.اماآنچهواقعاًمهماستایناستکهشماوشریکزندگیتانبهطورکلیچهشکلیازتعاملورابطهراباهمدارید. جدیدترین پربینندهترین جمعاغواگرترینزنانایرانیدرمحبوبترینسریالایرانی! بهترینوبدتریننوشیدنیهابرایکسانیکهسوزشمعدهدارند 8قانونبرایآنکهامنیتخودراتضمینکنید/خانمهایادبگیرند! استایلپوشیدهجورجینارودریگزدرهفتهمدپاریسهمهراشگفتزدهکرد این8رفتاریعنیشمااعتمادبنفسکافیندارید! استایلشیکبازیگرخوشتیپآوایباراندرکنارهمسرش اگرزیادعرقمیکنیدیعنیبدنتانبهاینویتامینهانیازدارد! ماهتولدتهمسرتروبگوتاغذایموردعلاقشروبگم! خداحافظیتلخوغمانگیزمژدهلواسانیباآقایبازیگر تصویرعجیبوغریبهوشمصنوعیازباربیایرانی! نفیسهروشنرابااینتیپپاییزیشیکوجذابببینید اگراعصابتانضعیفاستبیخیالدیدناینعکسهاشوید! تیپخاصوزیورآلاتسنگینالهامچرخندهدرحاشیههمایشوحدتاسلامی طرزتهیهکوکیگردوییخوشمزهوخانگی موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط سلامتعمومی بیشتر فوایدوعوارضآمپولبیوتینوبپانتینچیست؟ اگردرسال‌هایاخیردچارریزشموشده‌ایدوبایدبرایدرمانآناقدامبهتزریقآمپولبیوتینوبپانتینکنید؛بدنیستتمامفوایدوعوارضاینآمپولرابدانیدوبرایبررسیآناینمطلبرابخوانید. جدیدترین پربینندهترین ترمیمباآمالگامچیست؟ معرفیکوکتلدرماهیلوکاربردانواعآن پپتیدمعجزهایبرایپوست انواعاسکار(جایزخم)وروشهایدرمان قرصفیناستراید،داروییمناسببرایکنترلریزشمودرمردان موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط قصدبارداری بیشتر درمانقطعیزگیلتناسلی دراینویدئوبهاینسوالپاسخدادهمی‌شودکهآیازگیلتناسلیدرمانقطعیدارد؟ جدیدترین پربینندهترین چرادچارمنوراژییاخونریزیشدیدقاعدگیمیشویم؟ هیپوگنادیسمچیست؟ علتتغییراترنگنوکپستانخطرناکاست؟ عوارضبرقراریرابطهجنسیدرزمانعفونتواژن چهغذاهاییبهکاهشاستروژندربدنکمکمیکنند موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط ناباروری بیشتر بهتریندکترواریکوسلدرسال1402رابشناسید! واریکوسل،بزرگشدنورید‌هایداخلکیسه‌هایشلپوستیاستکهبیضه‌ها(اسکروتوم)رانگهمی‌دارد.اینورید‌هاخونکماکسیژنراازبیضه‌هامنتقلمی‌کنندوواریکوسلزمانیاتفاقمی‌افتدکهخوندرسیاهرگ‌هاجمعشودوگردشموثرنداشتهباشد.رویاینمقالهکلیککنیدتابابهتریندکترواریکوسلآشناشوید. جدیدترینپربینندهترین بهترینفوقتخصصاورولوژیستتهراندرسال1402کیست؟ درمانناباروریباآیویاف،هرآنچهبایدبدانید آیاآندومتریوزباعثناباروریمیشود؟ روش‌هایدرمانناباروری؛کامل‌ترینراهنمایانتخاب3متدتضمینی موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط بارداری بیشتر زمانانجامغربالگریپستان غربالگریپستاندرچهزمانیوچگونهانجاممیشود؟ جدیدترین پربینندهترین سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ کریپتیکچهنوعبارداریاستوچهعلایمیدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط موادغذاییموثربرقلبجنین موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط زایمان بیشتر آیاعملسزارینخطرابتلابهبیماریاوتیسمراافزایشمیدهد؟ یکمطالعهجدیدداده‌هایبیشاز۲۰میلیونتولدراترکیبکردهوبهوجودارتباطیبینعملسزارینواختلالطیفاوتیسمپیبردهاست.رویاینمقالهکلیککنیدتاببینیدآیاعملسزارینخطرابتلابهبیماریاوتیسمراافزایشمیدهدیاخیر. جدیدترین پربینندهترین اختلالخوردنبعداززایمانچیست؟ زایمانطبیعیدرآبچگونهانجاممی‌شود؟مزایاومعایبآن چگونهعفونتبخیهسزارینرادرمانکنیم؟ زایمانباهیپنوتیزم،تجربهزایمانبدوندرد برداشتنچربیشکمحینسزارین موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط نوزاد بیشتر باخشکیپوستنوزاداندرپاییزوزمستانچهکارکنیم؟ پوستبه‌عنوانبزرگترینعضوبدنبه‌طوردائمدرمعرضعواملآسیب‌زایخارجیمثلاشعه‌هایمضرخورشید،بادوگردوخاکقرارداردودرصورتعدممراقبتصحیحازآن،درمدتزمانیکوتاهسلامتوزیباییخودراازدستخواهدداد.ازسویدیگرپوستنوزاداننسبتبهپوستبزرگسالانحساس‌تراستواگربه‌درستیازآنمراقبتنشود،آسیبخواهددید؛یکیازاینآسیب‌هاخشکیپوستنوزاداستکهدربازه‌هایزمانیمختلفوبهدلایلمتفاوتیرخمی‌دهدونوزادانرابامشکلمواجهمی‌کند. جدیدترین پربینندهترین روشهایبازیبانوزاد،آینهبازی ویژگی‌هایانواعتختکنارمادر  بهتریندکترختنهدرسال1402رابشناسید! برفکزدندهاننوزاد،چهعلتیدارد؟ ۷دلیلپوسیدگیدندانمادردرشیردهیوراه‌هایپیشگیریازآن موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط کودک بیشتر ویتامینهایموثردررشدکودکانکدامند؟ کودکدرحالبزرگشدنممکناستبرایرشدسالمنیازبهمصرفویتامینهایموثریاموادمعدنیخاصداشتهباشد.بهخصوصاگرکودکشماتمامموادمغذیموردنیازخودراازیکرژیمغذاییسالمدریافتنمی‌کندیامشکلاتدیگریداردکهباعثکمبودهایتغذیه‌ایمی‌شود.پسرویاینمقالهکلیککنیدتاویتامینهایموثردررشدکودکانرابشناسید. جدیدترین پربینندهترین شایع‌ترینمشکلاتپوستیدرنوزادانوشیرخوارانوروشدرمانخانگی اهمیتموسیقیدرتوسعهیاولیهدورانکودکی علتریزشمودرکودکانونوجوانانچیست؟ روانشناسیکودکانناسازگار،چهاهمیتیدارد؟ موادغذاییموثربرقلبجنین سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ علتایستقلبیجنین! سونوگرافیآنومالیجنین،چراانجاممیشود؟ اکوازقلبجنینچگونهانجاممی‌شود؟ خانمهابخوانند:بااین30جملهسادهمردراعاشقخودتانکنید زمانانجامغربالگریپستان 11باوردروغامارایجدربارهرازهایزیبایی سونوگرافیکالرداپلردربارداری،چهکاربردهاییدارد؟ ضربانقلبجنین،رابطهآنباسقط محتوایحمایتشدهمطالببیشتر سوراخقلبنوزاد،خوبمیشود؟ بهتریندکترلیفتاندوسکوپیپیشانی درمانناباروریبامرکزمام قیمتزاویهسازیصورتسال۱۴۰۲و۱۴۰۱چنددرمی‌یاد؟ برنامهغذایینوزادتایکسالگی متخصصانکلینیکمتخصصغددچشمپزشکیمتخصصآلرژیمتخصصارولوژیدندانپزشکیمتخصصگوارشپوست،مووزیباییارتوپدیوتوانبخشیمتخصصقلبوعروقروانشناسیمتخصصماماییتناسباندامومتخصصتغذیهآزمایشگاهبیمارستانهامتخصصداخلیرادیولوژیمتخصصمغزواعصابمراکزناباروریمتخصصاطفالسونوگرافیمتخصصزنانوزایمانگوش،حلقوبینیسمعکوشنواییسنجیمتخصصغددچشمپزشکیمتخصصآلرژیمتخصصارولوژیدندانپزشکیمتخصصگوارشپوست،مووزیباییارتوپدیوتوانبخشیمتخصصقلبوعروقروانشناسیمتخصصماماییتناسباندامومتخصصتغذیهآزمایشگاهبیمارستانهامتخصصداخلیرادیولوژیمتخصصمغزواعصابمراکزناباروریمتخصصاطفالسونوگرافیمتخصصزنانوزایمانگوش،حلقوبینیسمعکوشنواییسنجی اپلیکیشننینیبان مطالباینسایتبرایآگاهیشماتدارکدیدهشدهاستوجایگزینمراجعهبهمتخصصنیست.صفحهنخست|بارداریهفتهبههفته|جستجو|تماسباما|دربارهما|فرصت‌هایشغلی|کانالآپارات|تبلیغدرنینیبان|نظرسنجی|RSS بازدیدروزگذشته:610,567|بازدیدماهگذشته:22,393,103هرگونهاستفادهازمطالبوتصاویروویدئوهایوبسایتنینیبانحتیباذکرمنبعپیگردقانونیدارد.طراحیوتولید:ایرانسامانهwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-VZ9N3BPJ24');(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');varloadE=[];letscrollSectionXTemplate13=(classItem='lazyload')=>{letitems=document.querySelectorAll('.'+classItem);items.forEach(item=>{letevent=[],dataSrc=false;consttypeName=item.nodeName=='IMG'?true:false;if((item.children[0]&&((item.children[0].nodeName=="SCRIPT"&&item.children[0].type=="x-template")||item.getAttribute('data-target13'))||typeName)){if(!typeName){event=item.getAttribute('data-event')?item.getAttribute('data-event').split("::"):"";}else{dataSrc=item.getAttribute('data-src');if(dataSrc){event[0]='scroll';}}switch(event[0]){case'scroll':newIntersectionObserver(entries=>{entries.forEach(entry=>{if(entry.target.classList.contains(classItem)){if(entry.isIntersecting){if(!dataSrc){entry.target.innerHTML=entry.target.children[0].innerHTML;entry.target.classList.remove(classItem);entry.target.classList.add('lazyloaded');constscrollVal=setInterval(()=>{if(event[1]&&entry.target.classList.contains('lazyloaded')&&window[event[1]]){window[event[1]]();clearInterval(scrollVal);}});}else{if(entry.target.src!=dataSrc){entry.target.src=dataSrc;entry.target.classList.remove(classItem);entry.target.classList.add('lazyloaded');}}}}});},{rootMargin:"100px"}).observe(item);break;default:console.log(`Eventnotfound`);}}});};document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){scrollSectionXTemplate13();});

Сайт:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт