دانلود رایگان نرم افزار

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
دانلود رایگان نرم افزار
  • Адрес веб-сайта:www.soft98.ir
  • IP-адрес сервера:79.127.127.35
  • Описание сайта:دانلود رایگان نرم افزار،کرک و سریال نرم افزار،آنتی ویروس،ویندوز 7،ویندوز 8.1،ویندوز 10،ویندوز 11،برنامه اندروید،نرم افزار اندروید،نرم افزار مهندسی،برنامه نویسی،اندروید،ویندوز

доменное имя:www.soft98.irОценка

о 500~20000

доменное имя:www.soft98.irпоток

37

доменное имя:www.soft98.irХорошо или плохо

Смешанное хорошее и плохое. Сопутствующие приобретениям и потерям свирепые

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارВес

1

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارIP

79.127.127.35

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارсодержание

دانلودرایگاننرمافزارسافت٩٨خانهسیستمعاملسیستمعاملویندوزویندوز11ویندوز10ویندوز8.1ویندوز7ویندوزXPویندوزServerسایرسیستمعامل‌هالینوکسمکینتاشاندرویدسایربخش‌هامجازیسازیآپدیتویندوزفعالسازویندوزوآفیسمباحثدرانجمنمباحثومشکلاتسیستمعامل‌هاآموزش‌هایمربوطبهسیستمعامل‌هانرم‌افزارنرم‌افزارپشتیبانگیریازاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)بازیابیاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)مدیریتپارتیشن‌هامدیریتهارددیسکبهینهسازیسیستمعامل(ویندوز|مکینتاش)حذفنرم‌افزار(ویندوز|مکینتاش)فشردهساز(ویندوز|مکینتاش)ابزاررجیستریمدیریتپسوردفرهنگلغتابزاردسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)اسکرینسیورابزارگرافیکوعکس(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارقفلگذاری(ویندوز|مکینتاش)ابزارفلشساختانیمیشن(ویندوز|مکینتاش)درایورسختافزارابزارآفیس(ویندوز|مکینتاش)ابزارPDFابزارسیدی(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارفارسینرم‌افزارمهندسیبرنامهنویسیکامپوننتنرم‌افزارمکینتاشاینترنتابزاراینترنت(ویندوز|مکینتاش)مدیریتدانلود(ویندوز|مکینتاش)مرورگروبپیامرسانمدیریتایمیلکنترلسیستمازراهدورابزارشبکهمدیریتFTPطراحیوبابزاروبمستراسکریپتمالتیمدیاپلیرموزیکوفیلمنمایشفیلم(ویندوز|مکینتاش)پخشصوتویرایشگرفیلم(ویندوز|مکینتاش)ویرایشگرصوت(ویندوز|مکینتاش)مبدلفرمتصوتیوتصویری(ویندوز|مکینتاش)کدکهایصوتیوتصویریتصویربرداریازدسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)امنیتیابزارامنیتی(ویندوز|مکینتاش)آنتیویروسفایروالضدهکوجاسوسیآپدیتآنتیویروسحذفوپاکسازیاطلاعاتموبایلاندرویدبرنامه‌هایکاربردیمدیریتاپلیکیشن‌هاپیامرسانمدیریتوارسالSMSمدیریتایمیلمدیریتفایلبهینهسازقفلگذاریوامنیتیویرایشومدیریتعکسمرورگروبصفحهکلیدلانچروشخصیسازیهواشناسیاندرویداندرویدپلیرموزیکوفیلمآفیسواداریدفترچهتلفنوشماره‌گیرمسیریابومکانیاباینترنتابزارهامدیریتوضبطتماسویرایشموزیکوفیلمپزشکیوسلامتهمراهبانکبرنامه‌هایپارسیاندرویدبرنامه‌هایمذهبیاندرویدسایربازیاندرویدزنگموبایلوالپیپرموبایلنرم‌افزارموبایلشبیهسازاندرویدسایرنرم‌افزارهامباحثدرانجمنمباحثومشکلاتاندرویددرانجمنگرافیکگرافیکپلاگینفتوشاپپلاگینویدئوییپلاگیننرمافزارسهبعدیسازفونتآموزشیآموزشیآموزشوترفندویندوز8و10و11آموزشزبانRosettaStoneنکات،ترفندهاوآموزش‌هایمربوطبهفتوشاپآموزش‌هاینرم‌افزارهاوسیستمعامل‌هاآموزشویدیویینرمافزارهایکاربردیبازیبازی(ویندوز)مباحثومشکلاتبازی‌هابخشاندرویدانجمنسافت٩٨رفعمشکلاتنرم‌افزاریورودبهانجمنرفعمشکلاتنرمافزارسافت٩٨ابزارهایرمزگشاییفایل‌هایقفلشدهتوسطباج‌افزارهاتاپیکجامعدانلودنرم‌افزار‌هایکاربردی(قرارنگرفتهدرسایت)نرم‌افزارهایپیشنهادیکاربران(معرفینرم‌افزارهایکاربردی)بخشفعالسازیقانونیانواعویندوزوآفیسدرخواستکرکوفعالسازنرمافزارهادرخواستنــرمافــزارودرایــورمستقیمسازیلینک‌هایآپلودسنترهااکانتپرمیومسایت‌هایفایلشرینگراهنماییبرایخرید،ارتقاوتعویضقطعاتلیستدستهبندیشدهآموزشنرم‌افزار‌هاایجادتغییراتدلخواهدرویندوز10(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)ایجادتغییراتدلخواهدرویندوز11(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)اطلاعیهبرایراحتیدردانلودفایلهاودانلودباسرعتبالا،ازنرمافزارهایمدیریتدانلودمانندFDMیاIDMاسدانلود رایگان نرم افزارتفادهکنید.نرمافزارهاییکهبههمراهکرک،سریالیاPatchدرسایتقراردادهمیشوند،اکثرادرصورتاتصالبهاینترنتغیرفعالمیشوند.برایجلوگیریازارتباطنرمافزارهاییکهبهاینترنتنیازندارند،ازنرمافزارWindowsFirewallControlاستفادهکنیدتادراستفادهازنرمافزارها،آپدیتخودکارآنهاویامصرفپهنایبانداینترنتدچارمشکلنشوید.بعلتمشکلامنیتیدرورژنهایقدیمینرمافزارWinrar،درصورتتمایلنرمافزارراکاملحذفکنیدونسخه(v6.23)رانصبکنید.سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست.(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید)جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باشرکتیکهاشتراکاینترنتتهیهکرده‌ایدتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیمتوجهشدمتماسبامدیریتتبلیغــاتپیشنهادات،انتقاداتومشکلاتسایتاستفادهازامکاناتسایترایگاناستامّا:1.شماباعضویتدرسایتمی‌تونیدنرم‌افزاریروکهباهاشزیادسروکارداریدروبهعلاقمندی‌هایخوداضافهکنیدوازطریقگزینهعلاقمندی‌هاکهدرپنلکاربریشماقراردارهباورودبهسایتازآپدیتشدناونمطلعبشید.2.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنلوکلیکبررویجدیدترینمطالب،جدیدترینمطالببعدازآخرینورودخودتونرومشاهدهکنید.3.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنل۳۰مطلبآخرسایترومشاهدهکنید.4.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایت،تصویریازمحیطکرکشدهنرم‌افزار(درصورتیکهقراردادهشدهباشد)رامشاهدهکنید.ورودبهسایت×نامکاربریلطفاًنامکاربریراواردکنیدرمزمرافراموشکردمرمزعبورلطفاًرمزعبورراواردکنیدورودبهسایتکاربرجدیدهستید؟عضویتدرسافت۹۸برایاستفادهازاینقسمتبایدوارداکانتیاعضوشویدجستجوتاریخچهPoweredbySMostafa.irلطفاًکلیدواژهموردنظرراواردکنیددانلودرایگاننرم‌افزارخریدمستقیمازآمازونوتحویلدرایرانiranicard.irمطالبنرم‌افزارمطالباندرویداخباروبWindows10Maner3.8.6+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز10MicrosoftEdge117.0.2045.40Win/Mac/Android+PortableمرورگرمایکروسافتاجAnyDesk8.0.3Win/Mac/Linux/AndroidکنترلویندوزازراهدورGoogleChrome117.0.5938.92Win/Mac/Linux+PortableمرورگرگوگلکرومKMPlayer4.2.3.4+2023.8.25.12Win/Mac+PortableپخشفیلمWindows11Maner1.3.1+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز11GlaryUtiدانلود رایگان نرم افزارlitiesPro5.211.0.240+PortableبهینهسازیویندوزXMediaRecode3.5.8.5+PortableتبدیلفرمتویدیوییوصوتیMEmuAndroidEmulator9.0.6.3شبیهسازاندرویددرویندوزMp3t3.22bWin/Mac+PortableویرایشحرفهایتگفایلصوتیGPU-Z2.55+ASUSROGSkin+PortableنمایشاطلاعاتکارتگرافیکSimpleStickyNotes6.2+PortableدفترچهیادداشتدردسکتاپVideoShowVideoEditorPremium10.1.6ویرایشحرفهایویدیودراندرویدYouCutProVideoEditor&Maker1.592.1175ویرایشویدیودراندرویدjetAudioMusicPlayerPlus11.2.7+Liteپخشموزیکدراندرویدنشان11.16.1NeshanنقشهومسیریابسخنگوبرایاندرویدAZScreenRecorder6.0.6PremiumفیلمبرداریازصفحهگوشیاندرویدSmartLauncherPro6.3.025لانچرزیبابرایگوشیاندرویدپیکسآرت23.2.7برنامهویرایشویدیووعکسدراندرویدShazam13.48.0-جستجویخوانندهازطریقموزیکدراندرویدMicrosoftSwiftKeyAIKeyboard9.10.21.18تایپسریعوهوشمنددراندرویدClashRoyaleبازیجذابکلشرویالبرایاندرویدSnapEditAIphotoeditorPro4.7.3ویرایشعکسباهوشمصنوعیمشاهدهمطالببخشاندروید37معرفیکاملگوشیRedmiNote13ProPlus40بهترینکمپانیهایانیمیشنسازیجهانازنظرسایتفیگار171آپدیتبعدیویندوز۱۱شماراازگذرواژه‌هابی‌نیازمی‌کند115بررسیمیکسفولد3؛موشکافیسیستم،دوربین،عملکردوباتری181بهترینتکنولوژیهادرانیمهبوروتوازنگاهسایتفیگار524آموزشافزایشسرعتاینترنتدرگوشیهایاندرویدی312آموزشاتصاللپ‌تاپبهتلویزیون(ویندوزومک)240ویدئو:بررسیویژگی‌هایجدیدوجذابآیفون15310چهمحصولاتیدررویدادمایکروسافترونماییشدند؟224ویژگیهایآیفون15؛بررسیارزشخریدآپگرید‌هایجدیداپل401بهترینکمپانیهایصنعتفیلمدرجهانکهحواشیزیادیداشتند716سامسونگدوگوشیجانسختGalaxyS23TacticalEditionوGalaxyXCover6ProرامعرفیکردمشاهدهادامهلینکدونیخبرهایتکنولوژیLinkdooniRSSTwitterFacebookInstram37معرفیکاملگوشیRedmiNote13ProPlus40بهترینکمپانیهایانیمیشنسازیجهانازنظرسایتفیگار171آپدیتبعدیویندوز۱۱شماراازگذرواژه‌هابی‌نیازمی‌کند115بررسیمیکسفولد3؛موشکافیسیستم،دوربین،عملکردوباتری181بهترینتکنولوژیهادرانیمهبوروتوازنگاهسایتفیگار524آموزشافزایشسرعتاینترنتدرگوشیهایاندرویدی312آموزشاتصاللپ‌تاپبهتلویزیون(ویندوزومک)240ویدئو:بررسیویژگی‌هایجدیدوجذابآیفون15310چهمحصولاتیدررویدادمایکروسافترونماییشدند؟224ویژگیهایآیفون15؛بررسیارزشخریدآپگرید‌هایجدیداپل401بهترینکمپانیهایصنعتفیلمدرجهانکهحواشیزیادیداشتند716سامسونگدوگوشیجانسختGalaxyS23TacticalEditionوGalaxyXCover6Proرامعرفیکرددرحالبارگذاری...Windows10Maner3.8.6+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز10نرمافزارویندوز/بهینهسازویندوزSalaR1مهر1402Windows10Manerنرمافزاریکاربردیوقدرتمندجهتبهینهسازیسرعتویندوز،بهینهسازیسرعتراهاندازیویندوزوخاموششدنآن،تعمیربخشهاییازویندوز،پاکسازیهارددیسکازفایلهایتکراریوسیستمی،رفعمشکلاتاحتمالیوبهبودامنیتویندوز10ودرنتیجهعملکردبهترویندوزدرانجامفعالیتهایشمامیباشد.نرمافزاردارایابزارهایاختصاصیجهتتجزیهوتحلیلهارددیسک،رجیستریویکپارچهسازیدرایوهاورجیستریمیباشد.ادامــهمطلـبMicrosoftEdge117.0.2045.40Win/Mac/Android+Portableمرورگرمایکروسافتاجاینترنت/مرورگروبSalaR1مهر1402MicrosoftEdgeمایکروسافتپسازتلاشفراوانمرورگر اجراجایگزیناینترنتاکسپلوررکرداماباوجودفایرفاکسوگوگلکرومبازهمنتوانستجاییدربینکاربراناینترنتبرایخوددستوپاکند.درنهایتمایکروسافتتصمیمگرفتتامرورگرMicrosoftEdgeراباهستهکرومیوماحیاکندکهظاهریشبیهبهگوگلکرومدارد.سرعتبالاازنقاطقوتمرورگر Edgeمیباشدوکمبودیکهازنسخهقبلمشاهدهمیشددرایننسخهجبرانشدهوآنپشتیبانیازافزونههایمتنوعوپرکاربرداست،کهباوجودهستهکرومیومامکاندانلودونصبافزونههایگوگلکرومازchromewebstoreوجوددارد.ادامــهدانلود رایگان نرم افزارمطلـبAnyDesk8.0.3Win/Mac/Linux/Androidکنترلویندوزازراهدوراینترنت/کنترلسیستمازراهدورSalaR31شهریور1402AnyDeskانیدسکنرمافزارکاربردیکه بهشماامکانکنترلکامپیوتردیگرراازراهدوررامیدهد.نرمافزارAnyDesk بهکاربرانکمکمیکندتاجهتارائهخدماتپشتیبانیبهدوستان،آشنایانومشتریانخودازراهدوروازطریقاینترنتبهکامپیوترآنهامتصلشدهومشکلاتنرمافزاریآنهارارفعنمایند.نرمافزارAnyDeskبسیارکمحجموقابلحملنیزمیباشدوبرایبرقراریارتباطباسیستمموردنظربههیچنوعتنظیموپیکربندیخاصینیازندارد.ادامــهمطلـبGoogleChrome117.0.5938.92Win/Mac/Linux+Portableمرورگرگوگلکروماینترنت/مرورگروبSalaR31شهریور1402GoogleChromeگوگلکرومیکمرورگراینترنتمتنبازاستکهتوسطشرکتگوگلعرضهشد.ازامکاناتوقابلیتهایمرورگرکروممیتوانبهTabbedbrowsing،امکاناتیمشابهPrivacyدرویندوزاکسپلورروSpeedDialدرمرورگراپرااشارهنمود.اینمرورگرفوقالعادهسریعشرکتگوگلهمانندسایتگوگلازظاهربسیارسادهایتشکیلشدهاست.ازمزیتهایگوگلکروممیتوانبهوجودبخشیبانامTaskmanerیامدیریتپردازشهادراینمرورگراینترنتاشارهکردکهقابلیتمدیریتتبهایبازشدهوپلاگینهایبارگزاریشدهرابهکاربرمیدهد.ادامــهمطلـبKMPlayer4.2.3.4+2023.8.25.12Win/Mac+Portableپخشفیلمنمایشفیلم/نمایشفیلم(مکینتاش)SalaR30شهریور1402KMPlayerنرمافزاریحرفهایکهباحجممناسبقادربهپخشتقریبا99دردصدفرمتهایصوتیوتصویریاست.KMPlayerطیفگستردهایاززیرنویسهاراپشتیبانیمیکندوبهشماامکانمیدهدبهروشهایمختلفصدا،فیلمواسکرینشاتراضبطکنید.KMPlayerتقریباًتمامرمزگذارهایضروریموردنیازبرایپخشرسانهراشاملمیشود.علاوهبراین،برایفراتررفتنازمحدودیترمزگذارهایداخلی،میتوانازرمزگذارهایخارجیمانندرمزگذارهایتجاریh.264یارمزگذارهایصوتیcyberlink/intervideoاستفادهکرد.ادامــهمطلـبWindows11Maner1.3.1+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز11نرمافزارویندوز/بهینهسازویندوزSalaR30شهریور1402Windows11Manerنرمافزاریکاربردیوقدرتمندجهتبهینهسازیسرعتویندوز،بهینهسازیسرعتراهاندازیویندوزوخاموششدنآن،تعمیربخشهاییازویندوز،پاکسازیهارددیسکازفایلهایتکراریوسیستمی،رفعمشکلاتاحتمالیوبهبودامنیتویندوز11ودرنتیجهعملکردبهترویندوزدرانجامفعالیتهایشمامیباشد.نرمافزاردارایابزارهایاختصاصیجهتتجزیهوتحلیلهارددیسک،رجیستریویکپارچهسازیدرایوهاورجیستریمیباشد.ادامــهمطلـبصفحهقبل123456...937صفحهبعدلیسـتنرم‌افزارهایکاربردینرم‌افزارمدیریتدانلودبروزشدهدر17شهریور1402نرم‌افزارWinrarبروزشدهدر11مرداد1402مرورگرFirefoxبروزشدهدر21شهریور1402مرورگرGoogleChromeبروزشدهدر31شهریور1402مرورگرMicrosoftEdgeبروزشدهدر1مهر1402نرم‌افزارRevoUninstallerبروزشدهدر12تیر1402MusicPlayerپخشفایلصوتیبروزشدهدر1شهریور1402VideoPlayer‌پخشفایلتصویریبروزشدهدر24شهریور1402ابزاررایتCD/DVDبروزشدهدر12مرداد1402درایومجازیبروزشدهدر2مرداد1402FoxitReaderمشاهدهPDFبروزشدهدر11شهریور1402نرم‌افزارAnyDeskبروزشدهدر31شهریور1402WindowsFirewallControlبروزشدهدر26بهمن1401AdvancedSystemCareبروزشدهدر14مرداد1402JaSERuntimeبروزشدهدر15شهریور1402++MicrosoftVisualCبروزشدهدر17مرداد1402Microsoft.NETFrameworkبروزشدهدر17مرداد1402محصولاتESETبروزشدهدر17مرداد1402محصولاتKasperskyبروزشدهدر1اردیبهشت1402درایورکارتگرافیکبروزشدهدر18شهریور1402پارسینویسپارسینویسیدرمحیطنرمافزارهاBlueLifeHostsEditorویرایشفایلHostsویندوزNetDisablerقطعموقتیاکاملاینترنتادامهلیستنرم‌افزارهایکاربردیﺗﺒﻠﻴـﻐﺎﺕfaradarsfaradars.orgfaradarsfaradars.orgبروکرفارکسچیفfcxchiefآسیـاتکتعرفه‌هایشگفت‌انگیزاینترنتآسیاتکطبقماده۱۲فصلسومقانونجرائمرایانه‌ایهرگونهکپیبرداریازطرحقالبومطالبتارنمایسافت‌ ٩٨بههرنحو،پیگردقانونیدارد©۱۴۰۲-۱۳۸۹استفادهازمطالبوفایل‌هایتارنمایسافت٩٨بههرنحو،تنهاباکسباجازهکتبیازمدیریتامکانپذیرمی‌باشدسافت٩٨توسطهاستدیالوبهرویسرورهای آسیاتکـ پشتیبانیمی‌شودودارایترافیکنیمبهامی‌باشدطراح وبرنامه‌نویس سایتSMostafa.irبرامونقهوهبخرتعرفهدانلودازسافت۹۸×سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید).جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باISPخودتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیبستن

Сайт:دانلود رایگان نرم افزارОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт