روزنامه اطلاعات روز

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
روزنامه اطلاعات روز
  • Адрес веб-сайта:www.etilaatroz.com
  • IP-адрес сервера:62.102.151.244
  • Описание сайта:روزنامه اطلاعات روز در سال 1390 خورشیدی در کابل بنیان گذاری شد. و بیشتر در حوزه‌های سیاست،اجتماع،جوانان،گزارش و اخبار مطلب منتشر مینماید.

доменное имя:www.etilaatroz.comОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.etilaatroz.comпоток

448

доменное имя:www.etilaatroz.comХорошо или плохо

Цзи Чжун приносит зло. Лучше держаться впереди Удача ведет ко злу

интернет сайт:روزنامه اطلاعات روزВес

4

интернет сайт:روزنامه اطلاعات روزIP

62.102.151.244

интернет сайт:روزنامه اطلاعات روزсодержание

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-3HWEHQRXMP');اطلاعاتروز خبرخبر نوزدهمیندوربازی‌هایآسیاییدرشهرهانگژویچینآغازشدنخست‌وزیرموقتپاکستانخواستارهمکاریطالبانبرایجلوگیریازحملاتداعشوتی‌تی‌پیشدنخست‌وزیرمالزیا:انکارحقآموزشزنانودخترانافغانستاننقضآموزه‌هایاسلامیاستبرنامهجهانیغذا:افغانستانازجملهکشورهایبابیشازیکمیلیوننفردرسطحاضطراریگرسنگیاستافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش جاده‌هایخرابوراننده‌هایبی‌احتیاط؛حوادثترافیکیدریکماهاخیرجان۵۹نفرراگرفتهاستدرغروبروزجنگ؛کورسوهایامیددرکابلتاریک(۶)فقرمسلحدردستانکودکانقتل۶۱نفردریکماه؛انگیزه‌هایمرموزوقاتلانناشناسگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوگفت‌وگو برحافظه‌یفرهنگیکشورچهمی‌رود؟ امکانیاامتناعمقاومتدرگفت‌وگوبامحمدجوادسلطانیفورماسلوومسألهافغانستان؛«تمرکزجامعهجهانیرویآغازروندسیاسیباشد»هوشمصنوعی،رقیبیارفیقآدمیتحلیلتحلیل بلاهتجامعه‌یافغانیوجهانمدرنملاقاتباسکوت؛خوانشیازگزینه‌یشعری«قسمبه‌سکوت»مدنیت‌آوریومدنیت‌زدایی(۴)«گزارشیازخاکیونان»ترجمهچندرسانه‌ییگزارشبهخاکافغانستانگزارشبهخاکافغانستان پنجسالبعددرکجاخواهیمبود؟آیاپاکستانوطالبانواقعاباهممشکلدارند؟بازیگرانجهانیدرکجاایستاده‌اند؟بیشترچرخویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیستزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپرخواننده‌ترین‌هااکنونهفتهماهندیم:کسانیکهبهطالبانفرمایشمی‌دهندجاهلاندامریکامجوزاقامتشهروندانافغانستانرابرای۱۸ماهدیگرتمدیدکردقتل۶۱نفردریکماه؛انگیزه‌هایمرموزوقاتلانناشناسرنج‌هایزهرهومشتری؛«مهمانناشناسممکناستجاسوسباشد»قتل‌هایزنجیره‌ایساکنان«جوی‌نو»خاصارزگان؛یکپدروپسربهقتلرسیدند جاده‌هایخرابوراننده‌هایبی‌احتیاط؛حوادثترافیکیدریکماهاخیرجان۵۹نفرراگرفتهاستآمارهایدریافتیروزنامهاطلاعاتروزنشانمی‌دهدکهدرماهسنبله‌یسالجاریخورشیدی۳۴حادثه‌یترافیکیباعثمرگدست‌کم۵۹نفروزخمی‌شدن۹۷نفردیگردر۱۴ولایتکشورشدهاست.درغروبروزجنگ؛کورسوهایامیددرکابلتاریک(۶)فقرمسلحدردستانکودکانقتل۶۱نفردریکماه؛انگیزه‌هایمرموزوقاتلانناشناسرنج‌هایزهرهومشتری؛«مهمانناشناسمروزنامه اطلاعات روزمکناستجاسوسباشد»بلاهتجامعه‌یافغانیوجهانمدرنفصلپنبه‌چینیقندوز؛نگرانیکشاورزانازکاهشوخوشحالیطالبانازافزایشحاصلاتخـــــبر37دقیقهقبلنوزدهمیندوربازی‌هایآسیاییدرشهرهانگژویچینآغازشد4ساعتقبلنخست‌وزیرموقتپاکستانخواستارهمکاریطالبانبرایجلوگیریازحملاتداعشوتی‌تی‌پیشد5ساعتقبلنخست‌وزیرمالزیا:انکارحقآموزشزنانودخترانافغانستاننقضآموزه‌هایاسلامیاست9ساعتقبلبرنامهجهانیغذا:افغانستانازجملهکشورهایبابیشازیکمیلیوننفردرسطحاضطراریگرسنگیاست11ساعتقبلمبارزهباآپارتایدجنسیتی؛نشستیدرباره‌یوضعیتزناندرافغانستاندرسازمانمللبرگزارشد۳۱سنبله۱۴۰۲یککودکدرهلمندبهچاهآبسقوطکرد۳۱سنبله۱۴۰۲ندیم:کسانیکهبهطالبانفرمایشمی‌دهندجاهلاند۳۱سنبله۱۴۰۲زنانمعترضمقیمایران:جهانوضعیتمردمافغانستانراهمانندفیلمسینمایینظاره‌گراستنسخهپشتومطالبمارابهزبانپشتوبخوانیدکابل‌ناواطلاعاتروزرابهانگلیسیبخوانیدصفحهزنانصفحهویژهواختصاصیزناناخبارولایتیاخباراختصاصی۳۴ولایتچندرسانه‌ایویدیووپادکستصوتیاطلاعاتروزلیکس|Leaksافشاگریناشناسومحرمگزارشوتحلیل7ساعتقبلجاده‌هایخرابوراننده‌هایبی‌احتیاط؛حوادثترافیکیدریکماهاخیرجان۵۹نفرراگرفتهاستآمارهایدریافتیروزنامهاطلاعاتروزنشانمی‌دهدکهدرماهسنبله‌یسالجاریخورشیدی۳۴حادثه‌یترافیکیباعثمرگدست‌کم۵۹نفروزخمی‌شدن۹۷نفردیگردر۱۴ولایتکشورشدهاست.9ساعتقبلدرغروبروزجنگ؛کورسوهایامیددرکابلتاریک(۶)اماشیرینفقطراویایامطالباننیست.اوازروایتمحضفراتررفتهومحتوایمشخصخودشراپیداکردهاست.بهنظرمی‌رسدکهیکمخرجمشترکویکقاعده‌یثابتدرتمامنقاشی‌هایاوامیدوانتظاراست.اوشبراخیلیتاریکامانزدیکبهصبحکشیدهاست.10ساعتقبلفقرمسلحدردستانکودکانراستمی‌گوید.ایناتفاقرخ‌داد.مادیدیم.ماهمهشاهدبودیم.وقتیآفتابدردلآسمانبودومندرزیرسایه‌بانمصروففروختنبودم.هنگامیکهدانش‌آموزانازمکتبرخصتمی‌شدند،دونوجوانتمامداروندارشراباخودبردندواوهیروزنامه اطلاعات روزچ‌کاریازدستشبرنیامد.12ساعتقبلقتل۶۱نفردریکماه؛انگیزه‌هایمرموزوقاتلانناشناسعلی‌رغمادعایطالباندرباره‌یتأمینامنیت،قتلوکشتارهمچناندرافغانستانجریاندارد.طییکماهاخیر(سنبله)،تنهاروزنامهاطلاعاتروزقتلدست‌کم۶۱نفرراگزارشدادهاست.۳۰سنبله۱۴۰۲رنج‌هایزهرهومشتری؛«مهمانناشناسممکناستجاسوسباشد»آمدنمشتریدیگرمثلگذشتهبرایزهرههموارهخوشحال‌کنندهنیست.اوحالاتنهامشتریانیرامی‌پذیردکهمورداعتمادشباشند،زیراخطرپذیرشمشتریناشناسبالااستو«ممکناستمشتریناشناسجاسوسطالبانباشد».۳۰سنبله۱۴۰۲بلاهتجامعه‌یافغانیوجهانمدرنمابه‌قدریدُگم،متعصبوخردگریزهستیمکهنمی‌توانیمتاریخخودرابه‌دورازغرض‌ورزی‌هامطالعهکنیم.ازطرفدیگر،تازمانیکهقادربهبازخوانیجدیومنصفانه‌یتاریخخودنشده‌ایمنمی‌توانیمبهراهجدیدوتازهگامبرداریم.۳۰سنبله۱۴۰۲فصلپنبه‌چینیقندوز؛نگرانیکشاورزانازکاهشوخوشحالیطالبانازافزایشحاصلاتاینکشاورزقندوزیگفت:«امسالآبیاریهرجریبزمیندربدلهفتهزارافغانیهزینهبرداشتهاست.سالگذشته۱۲۰سیربرداشتکردهبودم،اماامسال۴۰تا۵۰سیرحاصلپیش‌بینیمی‌شود.»۳۰سنبله۱۴۰۲زندگیدرسایه‌یترساکنوناوماندهاستوشخصیت‌هایپیداوپنهانش،وترسیکهچونسایه‌شب‌وروزدرپشت‌سرشاحساسمی‌کند.وقتیشناس‌نامهوپاسپورتشرادزدانخیابانیبه‌گماناین‌کهپولیدربیکشباشد،باخودبردند،اودیگرجرأتثبت‌نامبرایدریافتآن‌هانکردهاست.یادداشتروز۲۶سنبله۱۴۰۲اندیشیدنبهفراترازگلولهامروزکشورخارجی‌ایکهخواهانسرنگونیخشونت‌بارحکومتطالبانباشد،نیست.آیاتغییردراینضلعمعادلهبهتغییردرپارادایم«سرنگون‌سازی»درداخلافغانستاننیزخواهدانجامید؟آیامردمافغانستانمجبورخواهندشدکهبهفراترازگلولهبیندیشندوگونه‌هایدیگرمقابلهبانظامحاکمسرکوبگررابیازمایند؟۲۶سنبله۱۴۰۲اندیشیدنبهفراترازگلولهترجمهپسازدوسال،معضلبهرسمیت‌شناختنطالبانبهقوتخودباقیاستجامعه‌یجهانیهنوزبهوعده‌هایخودبهپناه‌جویانافغانستانیعملنکردهاستسهنگرشبهعلمدرجهاناسلام(پایانی)سهنگرشبهعلمدرجهاناسلام(۱)نقشلشکرجهنگویدرزیرساخت‌هاینظامیافغانستانوپاکستانچگونهمی‌توانبدونبرداشتنفشارازرویطالبانبهمردمافغانستانکمککرد؟ درحالپخش«شورویکهشکستخورد،جهادگرایانفراموششدند» درحالپخش«شورویکهشکستخورد،جهادگرایانفراموششدند» درحالپخشباآمدنطالبانآرزوهاورویاهایمبیشترشدهاست درحالپخش«فصلآخر»؛پایانسفرهنریگوگوش درحالپخشمحرومیتازبرق؛سال‌هاستبهفراموشیسپردهشده‌ایم درحالپخشمااگردرسنخوانیمجامعهنابودمی‌شود درحالپخش«طالبانسهآرزویبزرگدورانکودکی‌امرانابودکردند» درحالپخشچالش‌هایدانش‌آموزاندرقندوز؛مکتبیکه۱۷سالمی‌شودتعمیرندارد درحالپخشنمی‌توانممثلبرادرممکتببروم درحالپخشروایتسرباز|قسمتهشتم درحالپخشدخترجوانیکههنروسرنوشتاوبهتاریکیکشانیدهشدهاستپرخواننده‌ترین‌هاندیم:کسانیکهبهطالبانفرمایشمی‌دهندجاهلاندامریکامجوزاقامتشهروندانافغانستانرابرای۱۸ماهدیگرتمدیدکردقتل۶۱نفردریکماه؛انگیزه‌هایمرموزوقاتلانناشناسرنج‌هایزهرهومشتری؛«مهمانناشناسممکناستجاسوسباشد»قتل‌هایزنجیره‌ایساکنان«جوی‌نو»خاصارزگان؛یکپدروپسربهقتلرسیدندانتخابسردبیرطالبانتوییتریویوتیوبرانِطالببرحافظه‌یفرهنگیکشورچهمی‌رود؟سندبیماری،پول،پاسپورت؛فسادگستردهدراداره‌یپاسپورتهراتاعلامنتایجکانکورتک‌جنسیتی؛دانش‌آموزیازفراهاولنمرهشدطبعشوخواصفباختریخبرنامهاطلاعاتروزبااشتراکدرخبرنامهاطلاعاتروزخلاصهاخبار،گزارشومطالبرادرایمیلتاندریافتکنید.2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهروزنامهاطلاعاتروزمیباشد.دربارهتماستبلیغاتفرصت‌هایشغلیحفظحریمواطلاعاتشخصی خبرافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوتحلیلترجمهچندرسانه‌ییگزارشبهخاکافغانستانبیشترچرخویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیستزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسینسخه‌هاپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسیدسترسیسریعدربارهتماستبلیغاتفرصت‌هایشغلیحفظحریمواطلاعاتشخصیبرایبرگشتکلیدESCرافشاردهید خبرنامهاطلاعاتروزبااشتراکدرخبرنامهاطلاعاتروزخلاصهاخبار،گزارشومطالبراروزنامه اطلاعات روزدرایمیلتاندریافتکنیداگرانسانهستیداینقسمتراخالیبگذارید.(function(){functionmaybePrefixUrlField(){constvalue=this.value.trim()if(value!==''&&value.indexOf('http')!==0){this.value='http'+value}}consturlFields=document.querySelectorAll('.mc4wp-forminput[type="url"]')for(letj=0;j

Сайт:روزنامه اطلاعات روزОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт