رادیو آزادی

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
رادیو آزادی
  • Адрес веб-сайта:www.azadiradio.com
  • IP-адрес сервера:184.30.15.170
  • Описание сайта:رادیو آزادی

доменное имя:www.azadiradio.comОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.azadiradio.comпоток

298

доменное имя:www.azadiradio.comХорошо или плохо

Волны перекрываются. часто в нищете свирепый

интернет сайт:رادیو آزادی Вес

2

интернет сайт:رادیو آزادی IP

184.30.15.170

интернет сайт:رادیو آزادی содержание

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="330";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;varpwaEnabled=false;varswCacheDisabled;رادیوآزادیif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WXZBPZ');}}varut_data={entity:"RFE",pangea_version:"8.26.0.0.330",langue:"Dari",langue_service:"RadioFreeAfghanistan",short_langue_service:"AFDA",property_id:"100",platform:"responsive",platform_short:"R",runs_js:"Yes",pe_title:"رادیوآزادی",pe_type:"homepe",pe_name:"رادیوآزادی",short_headline:"رادیوآزادی",long_headline:"رادیوآزادی",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"1900",pub_month:"01",pub_day:"01",pub_hour:"00",pub_minute:"00",pub_weekday:"Monday",slug:"azadiradio-mobile",section:"رادیوآزادی",english_section:"azadiradio-mobile"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&ut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}(function(a,b,c,d){a="ts.tiqcdn.com/ut/bbرادیو آزادی g/rferl-pangea/prod/ut.js";b=document;cرادیو آزادی ="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();AccessibilitylinksSkiptomaincontentSkiptomainNigationSkiptoSearchLinkhasbeencopiedtoclipboardرادیرادیو آزادی وآزادیسایتموبایلکورپاڼه-موبایلسایتSearchSearchPreviousNextBreakingNewsinitInfographics({groups:[],params:[],isMobile:true});#gr-1440{width:100%;height:112%;display:flex;flex-direction:row;justify-content:center;}#gr-1440a{border-radius:5px;margin:010px;padding:20px;border:1pxsolid#E9EBEC;}#gr-1440.link-eng{border-radius:5px;margin:010px;padding:20px28px35px28px;border:1pxsolid#E9EBEC;}#gr-1440.pashto{display:flex;flex-direction:column;margin:030px;}#gr-1440.pashto:hover.cta-btn{color:#EA6903;}#gr-1440.dari{display:flex;flex-direction:column;margin:030px;}#gr-1440.dari:hover.cta-btn{color:#EA6903;}#gr-1440.gandhara{display:flex;flex-direction:column;margin:030px;}#gr-1440.gandhara:hover.cta-btn{color:#EA6903;}#gr-1440img{width:256px;margin:auto;}#gr-1440a{text-decoration:none;}#gr-1440.cta-btn{margin-top:30px;font-size:20px;/*background-color:#EA6903;*//*padding:10px10px;*/border-radius:5px;color:#5C666F;text-align:center;font-stretch:extra-expanded;font-kerning:}#gr-1440.det-lang-eng{margin-top:20px;font-size:14px;text-align:center;color:#AAB0B6;text-transform:uppercase;}#gr-1440.det-lang{margin-top:20px;font-size:25px;text-align:center;color:#AAB0B6;}@media(max-width:680px){#gr-1440{display:flex;flex-direction:column;justify-content:flex-start;}#gr-1440a{margin:10px0;}#gr-1440.pashto{margin:20px0;}#gr-1440.link-eng{padding:20px;}#gr-1440.dari{margin:20px0;}#gr-1440.gandhara{margin:20px0;}#gr-1440.det-lang{display:none;}#gr-1440.det-lang-eng{display:none;}}pa.azadiradio.comپښتوda.azadiradio.comدریgandhara.rferl.orgEnglishBacktotopRadioFreeEurope/RadioLiberty169;۲۰۲۳RFE/RL,Inc.AllRightsReserved.//registerserviceworkerifsupported//Service-workerfileneedstoexistinrootfolder,becauseitdefinesitsscope=itcaninterceptonlyrequestsbelowitinthetreestructurevarisPreview=(/[\&\?](previewId|design)=/).test(window.location.href);if(!isPreview){window.addEventListener('load',function(){if('serviceWorker'innigator&&(pwaEnabled||typeofOneSignal!='undefined'||!swCacheDisabled)){varsw='/OneSignalSDKWorker.js';if(typeofOneSignal!='undefined'&&OneSignal.config){sw=sw+'?appId='+OneSignal.config.appId;}if(pwaEnabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&pwa=true':sw+'?pwa=true';}if(swCacheDisabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&sw-cache-dis=true':sw+'?sw-cache-dis=true';}nigator.serviceWorker.register(sw).then(function(registration){console.log('ServiceWorkerregistrationsuccessfulwithscope:',registration.scope);},function(err){console.log('ServiceWorkerregistrationfailed:',err);});}});}//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){document.getElementsByTName("body")[0].className.replace("can-ff","");}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefined'){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLGvarbar_data={"apiId":"2816","apiType":"2","isEmbedded":"0","culture":"af-AF","cookieName":"cmsLoggedIn","cookieDomain":""};

Сайт:رادیو آزادی Отчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт